دوره های پرورش راویان جوان

جمعه 5 آذر 1395 رویدادها

فرهنگسرای پایداری به عنوان تخصصی ترین مرکز پرورش راوی جوان دوره های شش ماهه روایتگری را در دستور کار خود قرار داده است

پیاده سازی و اجرا مرورگران