من با فانوس های شهرم تا خدا پرواز خواهم کرد طرح پرواز فانوس ها

پنجشنبه 1 مهر 1395 رویدادها

در این برنامه که با نصب فرفروزه وفانوس در کل قبور شهدای قطعه بیت المقدس میباشد وضمن فضاسازی معنوی با فانوس و

کل قطعه گل آرایی شده وبا صوت ونور وگل وگلاب ضمن غبارروبی همان قطعه وروایتگری راوی برای همان عملیات شهدای قطعه به معرفی شهدای شاخص قطعه میپردازیم وسپس با دادن منشوری از وصایای شهدای همان قطعه به مردم وزیارت دسته جمعی از قبور شهداان قطعه انجام میگیرد

پیاده سازی و اجرا مرورگران