دوره جدید کوله پشتی

پنجشنبه 25 آذر 1395 رویدادها

دوره جدید با نگاهی نو:خادم الشهدا کیست؟وظایف خادم الشهدا چیست؟

پنجشنبه ها هر دوهفته یکبار،ساعت16،فرهنگسرای پایداری

شروع دوره:از دوم دی ماه

"ورود برای عموم آزاد است"

پیاده سازی و اجرا مرورگران