غرفه نقش وجایگاه قرآن کریم درسیره شهدا

سه شنبه 25 خرداد 1395 عمومی

فرهنگسرای پایداری غرفه ای درنمایشگاه قرآن برپانموده که به نقش قرآن کریم درسیره شهدا می پردازد وبا نمایش محتوای ازعلماواساتید قرانی که درگلستان شهدا مدفون هستندبه شهدای 8سال دفاع مقدس می پردازد که ازاساتیدقرانی نیز بوده اند ازجمله با کارونصب سازه بابارکن که خوداستادقران بوده اندمعرفی می کند

پیاده سازی و اجرا مرورگران