شروع نمایشگاه سروقامتان

سه شنبه 1 تیر 1395 عمومی

فرهنگسرای پایداری جهت ارج نهادن به شهدای مدافع حرم وهمدلی با خانواده ی آنان اقدام به برپایی نمایشگاهی باعنوان سروقامتان در سالن شمع گلستان شهدا نموده است

پیاده سازی و اجرا مرورگران