دیدار با خانواده های شهدا

جمعه 23 مهر 1395 عمومی

این هفته جمعه 23 مهر ماه به دیدار خانواده شهید محمود صدیقی رفته وجویای احوال پدر ومادر این شهید بزرگوار شدند

پیاده سازی و اجرا مرورگران