ثبت نام وعضوگیری خادمان شهدا

دوشنبه 5 مهر 1395 عمومی

بیش از 1000 خادم اعم از مرد وزن در حال حاضر خادمی شهدای گلستان شهدا را می کنند اینان پی برده اند عشق واقعی وحقیقی چه چیزی است

پیاده سازی و اجرا مرورگران