دوره های روایتگری ویژه ی طلاب ومبلغان

دوشنبه 1 آذر 1395 عمومی

دوره های پرورش روایتگری در فرهنگسرای پایداری چند سالی است در حال اجراست وهم اینک دوره های روایتگری ویژه ی طلاب ومبلغان در حال شروع و نام نویسی میباشد

پیاده سازی و اجرا مرورگران