دوره جدید کوله پشتی

پنجشنبه 25 آذر 1395 عمومی

دوره جدید با نگاهی نو:خادم الشهدا کیست؟ وظایف خادم الشهداچیست؟

پنجشنبه ها،هر دو هفته یکبار،ساعت 16 فرهنگسرای پایداری

تاریخ شروع دوره:ازدوم دی ماه

"ورود برای عموم آزاد است"

پیاده سازی و اجرا مرورگران