نشست راویان دفاع مقدس و خادمان با جناب آقای حیدر الحمادی رزمنده حزب الله لبنان

یکشنبه 19 دی 1395 عمومی

 نشست راویان دفاع مقدس وخادمان شهداء با جناب آقای حیدر الحمادی رزمنده حزب الله لبنان در روز نهم دی ماه "روز بصیرت" در فرهنگسرای پایداری

پیاده سازی و اجرا مرورگران