ای شهید چگونه سپاس گزار تو باشم..

یکشنبه 26 دی 1395 چالش ها

چگونه سپاس گزار تو باشم که رفتی و حماسه و  شور آفریدی تا من بمانم و شیرین زندگی کنم..

خدا نکند به حال خودم واگذاریم که این شیرینی قابل تحمل نمی شود.

"بازدید کننده محترم،خرسند میگردیم تا از نظرات شما عزیزان بهره مند شویم."

دیدگاه ها

دیدگاه شما

پیاده سازی و اجرا مرورگران